Tiến tới SEA Games 30 Philippines 2019

Tiến tới SEA Games 30 Philippines 2019

Đội tuyển U22 Ti-mo Lét-xtê đến Phi-li-pin phải đợi ba giờ ở sân bay mới có xe của ban tổ chức đưa v